οι μαθητές δεν έχουν ανάγκη μόνο από γνώσεις

οι εκπαιδευτικοί έχουν συναισθήματα, αγωνίες, όρια και αντοχές

 Ο γενικός στόχος των παρεμβάσεων στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αφορά αφενός στην ενημέρωση–ευαισθητοποίηση – εκπαίδευση τους σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, και αφετέρου στην υποστήριξη τους στο χειρισμό δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στη σχολική τους καθημερινότητα.

Αναλυτικότερα στοχεύουμε:   

 • Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών (μέσα από ομιλίες, ανοιχτές εκδηλώσεις, ημερίδες, βιωματικά σεμινάρια, ομάδες εργασίας και εποπτικές ομάδες) σε μια ευρεία θεματική γύρω από την προβληματική της εφηβείας, και ιδίως στα φαινόμενα της εξάρτησης και της βίας, εστιάζοντας στην πρόληψη των φαινομένων και στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών,

  • Στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη θεωρία και την πρακτική της δυναμικής της ομάδας – τάξης, και στην εξοικείωση τους με το βιωματικό τρόπο εργασίας στην τάξη.

  • Στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση τους σε θέματα που προάγουν την ψυχοκοινωνική υγεία των μαθητών (ενίσχυση της αυτοεκτίμησης τους, βελτίωση της επικοινωνίας και δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολείο, καλλιέργεια και έκφραση συναισθημάτων, αντίσταση τους στις αρνητικές επιρροές, διαδικασία λήψης αποφάσεων).

  • Τέλος, στην άμεση και συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών στις διαφορετικές τους ανάγκες για επιμόρφωση και εποπτεία (ατομική και ομαδική).

  • Στην κινητοποίηση τους ώστε να αναλάβουν Προγράμματα Αγωγής Υγείας στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης με παροχή εποπτείας από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης.

Δράσεις που απευθύνονται στους Εκπαιδευτικούς:

 • Ομιλίες σε συλλόγους εκπαιδευτικών στοχεύοντας στην έγκαιρη ενημέρωση τους σε θέματα αντιμετώπισης και πρόληψης διαφόρων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που εκδηλώνονται στο χώρο του σχολείου (π.χ. ενδοσχολική βία, εξαρτήσεις).
 • Βιωματικά σεμινάρια εκπαιδευτικών Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης με βασικό στόχο την ενίσχυση τους στον παιδαγωγικό τους ρόλο και την υποστήριξη τους σε δυσκολίες που συναντούν στο σχολείο.
 • Εποπτεία σε εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν προγράμματα αγωγής υγείας.

 

 • Μ' έβαλε σε μια διαδικασία να προβληματιστώ για νέους τρόπους επικοινωνίας με τους μαθητές μου
 • Ήταν ευχάριστο το κλίμα εμπιστοσύνης που δημιουργήθηκε με τους συναδέλφους μου

  Εμπλουτίστηκα βλέποντας τα πράγματα από διαφορετική οπτική

  Έζησα καταστάσεις διαπραγμάτευσης, λύπης, αμηχανίας, χαράς, συμμετοχής, δημιουργίας, παρόμοιες με αυτές που ζουν οι μαθητές μου.